∆ηµιουργία νέων θέσεων εργασίας και νέων επιχειρήσεων για 100 ανέργους:

• 20 συµµετέχοντες θα ιδρύσουν νέα επιχείρηση

• 40 συµµετέχοντες θα προσληφθούν από επιχειρήσεις

• 40 συµµετέχοντες θα υπογράψουν συµβάσεις απόκτησης εργασιακής εµπειρίας στον ιδιωτικό τοµέα.

Εκ των οποίων:

• 12 συµµετέχοντες θα προετοιµαστούν για ένταξη σε άλλα προγράµµατα

• 2 κοινωνικές επιχειρήσεις θα συσταθούν, όπου θα απασχοληθούν κατά µέσο όρο 6-8 συµµετέχοντες

• 60 νέες θέσεις απασχόλησης θα δηµιουργηθούν σε δυναµικούς κλάδους της οικονοµίας.

Αποτελέσματα - Στόχοι Σχεδίου Δράσης

Δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας και νέων επιχειρήσεων για 100 ανέργους.


Διαβάστε Περισσότερα

 

Ποιά θα είναι τα οφέλη της δράσης;

Με επίκεντρο τον άνθρωπο και τις πραγµατικές του ανάγκες, η δυναµική αυτή πρωτοβουλία κοινωνικής αλληλεγγύης εξασφαλίζει πολλαπλά οφέλη.

Διαβάστε Περισσότερα

Η Πράξη «ΕΝΤΑΞΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» υλοποιείται στο πλαίσιο της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013»  που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).