Με επίκεντρο τον άνθρωπο και τις πραγµατικές του ανάγκες, η δυναµική αυτή πρωτοβουλία κοινωνικής αλληλεγγύης εξασφαλίζει πολλαπλά οφέλη:

• Αύξηση της απασχόλησης  µε τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας και τόνωση της τοπικής αγοράς

• Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των τοπικών επιχειρήσεων

• Ενδυνάµωση και ενεργοποίηση  των συµµετεχόντων µε την ανάπτυξη των απαραίτητων προσωπικών και επαγγελµατικών  δεξιοτήτων,  για την προώθηση της κοινωνικής και επαγγελµατικής τους ένταξης

• Προώθηση και τοποθέτηση των ανέργων σε θέσεις εργασίας, για την απόκτηση επαγγελµατικής εµπειρίας και την εκκίνηση της επαγγελµατικής τους διαδροµής

• Καταπολέµηση του κοινωνικού αποκλεισµού ευαίσθητων οµάδων του πληθυσµού και ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.

∆ηµιουργία νέων θέσεων εργασίας και νέων επιχειρήσεων για 100 ανέργους:

• 20 συµµετέχοντες θα ιδρύσουν νέα επιχείρηση

• 40 συµµετέχοντες θα προσληφθούν από επιχειρήσεις

• 40 συµµετέχοντες θα υπογράψουν συµβάσεις απόκτησης εργασιακής εµπειρίας στον ιδιωτικό τοµέα.

Εκ των οποίων:

• 12 συµµετέχοντες θα προετοιµαστούν για ένταξη σε άλλα προγράµµατα

• 2 κοινωνικές επιχειρήσεις θα συσταθούν, όπου θα απασχοληθούν κατά µέσο όρο 6-8 συµµετέχοντες

• 60 νέες θέσεις απασχόλησης θα δηµιουργηθούν σε δυναµικούς κλάδους της οικονοµίας.

Η Πράξη «ΕΝΤΑΞΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» υλοποιείται στο πλαίσιο της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013»  που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).