Με επίκεντρο τον άνθρωπο και τις πραγµατικές του ανάγκες, η δυναµική αυτή πρωτοβουλία κοινωνικής αλληλεγγύης εξασφαλίζει πολλαπλά οφέλη:

• Αύξηση της απασχόλησης  µε τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας και τόνωση της τοπικής αγοράς

• Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των τοπικών επιχειρήσεων

• Ενδυνάµωση και ενεργοποίηση  των συµµετεχόντων µε την ανάπτυξη των απαραίτητων προσωπικών και επαγγελµατικών  δεξιοτήτων,  για την προώθηση της κοινωνικής και επαγγελµατικής τους ένταξης

• Προώθηση και τοποθέτηση των ανέργων σε θέσεις εργασίας, για την απόκτηση επαγγελµατικής εµπειρίας και την εκκίνηση της επαγγελµατικής τους διαδροµής

• Καταπολέµηση του κοινωνικού αποκλεισµού ευαίσθητων οµάδων του πληθυσµού και ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.