Τι θα περιλαμβάνει η συμβουλευτική υποστήριξη;

Υλοποιείται µε συνδυασµό 14 ατοµικών και 6 οµαδικών συνεδριών (σε οµάδες 5 ατόµων) µε εξειδικευµένους  συµβούλους και περιλαµβάνει:

• Εξειδικευµένο επαγγελµατικό προσανατολισµό

• Καλλιέργεια και ανάπτυξη τυχόν υφιστάµενων επαγγελµατικών δεξιοτήτων

• Πληροφόρηση για θεσµικά, εργασιακά και νοµικά θέµατα

• Τεχνικές αναζήτησης εργασίας

• Σύνταξη βιογραφικού, παρουσίαση εαυτού, προετοιµασία συνέντευξης µε τον εργοδότη, προσοµοίωση σε εργασιακό περιβάλλον

• Αρχική διερεύνηση επιχειρηµατικότητας

• Συµβουλευτική επιχειρηµατικότητας

• Παρακολούθηση και εποπτεία µετά την τοποθέτηση στις θέσεις εργασίας

• Προσωπική ανάπτυξη

• Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων

• Διερεύνηση των ικανοτήτων, δεξιοτήτων, κλίσεων και ενδιαφερόντων  των ωφελουµένων.

Τι θα περιλαμβάνουν τα σεμινάρια κατάρτισης;

• Κάθε συµµετέχον θα παρακολουθήσει 1 πρόγραµµα κατάρτισης σε θεµατικά αντικείµενα  που καλύπτουν εξειδικευµένες  ανάγκες της αγοράς εργασίας στην περιοχή παρέµβασης, διάρκειας  60 ωρών εκ των οποίων 48 ώρες θεωρίας και 12 ώρες πρακτικής άσκησης

• Κάθε πρόγραµµα κατάρτισης απευθύνεται σε 20 συµµετέχοντες

• Μετά την παρακολούθηση του προγράµµατος κατάρτισης ακολουθεί πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις

•Το κάθε πρόγραµµα κατάρτισης είναι διάρκειας 60 ωρών και επιδοτείται µε 6€/ώρα.

Σχέδιο δράσης "Ένταξη για όλους"

Το Σχέδιο ∆ράσης απευθύνεται σε 100  συµπολίτες µας, οι οποίοι ανήκουν  στην εξής κατηγορία :

Άτοµα ευρισκόµενα σε κατάσταση φτώχειας / απειλούµενα  από φτώχεια

 

Δράσεις του προγράµµατος;

Στο πλαίσιο του Σχεδίου υλοποιούνται ενέργειες  που εντάσσονται σε 5 διαφορετικές κατηγορίες δράσεων.

1.   Επαγγελµατική Κατάρτιση / Επιµόρφωση

Επιδοτούµενα προγράµµατα κατάρτισης για  την ενίσχυση των γνώσεων και δεξιοτήτων των συµµετεχόντων

2.  Συµβουλευτική Υποστήριξη

Οι συµµετέχοντες θα λάβουν εξατοµικευµένη  συµβουλευτική υποστήριξη σε εύρος θεµάτων, που εκτείνονται  από την επαγγελµατική  συµβουλευτική  µέχρι τη νοµική υποστήριξη

3.  Συµβουλευτική Επιχειρηµατικότητας

Οι συµµετέχοντες λαµβάνουν επίσης τις απαιτούµενες γνώσεις για την εκκίνηση της δικής τους επιχείρησης κοινωνικής ή µη.

4.  Εκπαιδευτική Πρακτική Άσκηση σε Επιχειρήσεις

40 συµµετέχοντες θα τοποθετηθούν σε θέσεις πρακτικής άσκησης διάρκειας 160 ωρών

5.  Παρακολούθηση  Μετά την Τοποθέτηση σε Θέσεις Εργασίας

Συνεχής παρακολούθηση και στήριξη ακόµα και µετά την τοποθέτηση των συµµετεχόντων στις θέσεις εργασίας τους.

Τομείς κατάρτισης

Οι θεµατικές Κατάρτισης βασίζονται σε πέντε άξονες,  που αφορούν:

1.  Περιβαλλοντική διαχείριση.

2. Ανακύκλωση υλικών.

3.  Ανάπτυξη της κοινωνικής  επιχειρηµατικότητας  στον τοµέα της περιβαλλοντικής διαχείρισης.

4.  Ανάπτυξη της κοινωνικής  επιχειρηµατικότητας  στον τοµέα της ανακύκλωσης υλικών.

5.  Ανάπτυξη οριζόντιων δεξιοτήτων (key skills) στην αγορά εργασίας.

Η Πράξη «ΕΝΤΑΞΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» υλοποιείται στο πλαίσιο της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013»  που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).