Σχέδιο δράσης "Ένταξη για όλους"

Το Σχέδιο ∆ράσης απευθύνεται σε 100  συµπολίτες µας, οι οποίοι ανήκουν  στην εξής κατηγορία :

Άτοµα ευρισκόµενα σε κατάσταση φτώχειας / απειλούµενα  από φτώχεια

 

Δράσεις του προγράµµατος;

Στο πλαίσιο του Σχεδίου υλοποιούνται ενέργειες  που εντάσσονται σε 5 διαφορετικές κατηγορίες δράσεων.

1.   Επαγγελµατική Κατάρτιση / Επιµόρφωση

Επιδοτούµενα προγράµµατα κατάρτισης για  την ενίσχυση των γνώσεων και δεξιοτήτων των συµµετεχόντων

2.  Συµβουλευτική Υποστήριξη

Οι συµµετέχοντες θα λάβουν εξατοµικευµένη  συµβουλευτική υποστήριξη σε εύρος θεµάτων, που εκτείνονται  από την επαγγελµατική  συµβουλευτική  µέχρι τη νοµική υποστήριξη

3.  Συµβουλευτική Επιχειρηµατικότητας

Οι συµµετέχοντες λαµβάνουν επίσης τις απαιτούµενες γνώσεις για την εκκίνηση της δικής τους επιχείρησης κοινωνικής ή µη.

4.  Εκπαιδευτική Πρακτική Άσκηση σε Επιχειρήσεις

40 συµµετέχοντες θα τοποθετηθούν σε θέσεις πρακτικής άσκησης διάρκειας 160 ωρών

5.  Παρακολούθηση  Μετά την Τοποθέτηση σε Θέσεις Εργασίας

Συνεχής παρακολούθηση και στήριξη ακόµα και µετά την τοποθέτηση των συµµετεχόντων στις θέσεις εργασίας τους.

Η Πράξη «ΕΝΤΑΞΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» υλοποιείται στο πλαίσιο της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013»  που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).