Τομείς κατάρτισης

Οι θεµατικές Κατάρτισης βασίζονται σε πέντε άξονες,  που αφορούν:

1.  Περιβαλλοντική διαχείριση.

2. Ανακύκλωση υλικών.

3.  Ανάπτυξη της κοινωνικής  επιχειρηµατικότητας  στον τοµέα της περιβαλλοντικής διαχείρισης.

4.  Ανάπτυξη της κοινωνικής  επιχειρηµατικότητας  στον τοµέα της ανακύκλωσης υλικών.

5.  Ανάπτυξη οριζόντιων δεξιοτήτων (key skills) στην αγορά εργασίας.

Η Πράξη «ΕΝΤΑΞΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» υλοποιείται στο πλαίσιο της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013»  που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).