Τομείς κατάρτισης

Οι θεµατικές Κατάρτισης βασίζονται σε πέντε άξονες,  που αφορούν:

1.  Περιβαλλοντική διαχείριση.

2. Ανακύκλωση υλικών.

3.  Ανάπτυξη της κοινωνικής  επιχειρηµατικότητας  στον τοµέα της περιβαλλοντικής διαχείρισης.

4.  Ανάπτυξη της κοινωνικής  επιχειρηµατικότητας  στον τοµέα της ανακύκλωσης υλικών.

5.  Ανάπτυξη οριζόντιων δεξιοτήτων (key skills) στην αγορά εργασίας.