Τι θα περιλαμβάνουν τα σεμινάρια κατάρτισης;

• Κάθε συµµετέχον θα παρακολουθήσει 1 πρόγραµµα κατάρτισης σε θεµατικά αντικείµενα  που καλύπτουν εξειδικευµένες  ανάγκες της αγοράς εργασίας στην περιοχή παρέµβασης, διάρκειας  60 ωρών εκ των οποίων 48 ώρες θεωρίας και 12 ώρες πρακτικής άσκησης

• Κάθε πρόγραµµα κατάρτισης απευθύνεται σε 20 συµµετέχοντες

• Μετά την παρακολούθηση του προγράµµατος κατάρτισης ακολουθεί πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις

•Το κάθε πρόγραµµα κατάρτισης είναι διάρκειας 60 ωρών και επιδοτείται µε 6€/ώρα.

Η Πράξη «ΕΝΤΑΞΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» υλοποιείται στο πλαίσιο της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013»  που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).