Τι θα περιλαμβάνει η συμβουλευτική υποστήριξη;

Υλοποιείται µε συνδυασµό 14 ατοµικών και 6 οµαδικών συνεδριών (σε οµάδες 5 ατόµων) µε εξειδικευµένους  συµβούλους και περιλαµβάνει:

• Εξειδικευµένο επαγγελµατικό προσανατολισµό

• Καλλιέργεια και ανάπτυξη τυχόν υφιστάµενων επαγγελµατικών δεξιοτήτων

• Πληροφόρηση για θεσµικά, εργασιακά και νοµικά θέµατα

• Τεχνικές αναζήτησης εργασίας

• Σύνταξη βιογραφικού, παρουσίαση εαυτού, προετοιµασία συνέντευξης µε τον εργοδότη, προσοµοίωση σε εργασιακό περιβάλλον

• Αρχική διερεύνηση επιχειρηµατικότητας

• Συµβουλευτική επιχειρηµατικότητας

• Παρακολούθηση και εποπτεία µετά την τοποθέτηση στις θέσεις εργασίας

• Προσωπική ανάπτυξη

• Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων

• Διερεύνηση των ικανοτήτων, δεξιοτήτων, κλίσεων και ενδιαφερόντων  των ωφελουµένων.

Η Πράξη «ΕΝΤΑΞΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» υλοποιείται στο πλαίσιο της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013»  που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).