Τι θα περιλαμβάνει η συμβουλευτική υποστήριξη;

Υλοποιείται µε συνδυασµό 14 ατοµικών και 6 οµαδικών συνεδριών (σε οµάδες 5 ατόµων) µε εξειδικευµένους  συµβούλους και περιλαµβάνει:

• Εξειδικευµένο επαγγελµατικό προσανατολισµό

• Καλλιέργεια και ανάπτυξη τυχόν υφιστάµενων επαγγελµατικών δεξιοτήτων

• Πληροφόρηση για θεσµικά, εργασιακά και νοµικά θέµατα

• Τεχνικές αναζήτησης εργασίας

• Σύνταξη βιογραφικού, παρουσίαση εαυτού, προετοιµασία συνέντευξης µε τον εργοδότη, προσοµοίωση σε εργασιακό περιβάλλον

• Αρχική διερεύνηση επιχειρηµατικότητας

• Συµβουλευτική επιχειρηµατικότητας

• Παρακολούθηση και εποπτεία µετά την τοποθέτηση στις θέσεις εργασίας

• Προσωπική ανάπτυξη

• Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων

• Διερεύνηση των ικανοτήτων, δεξιοτήτων, κλίσεων και ενδιαφερόντων  των ωφελουµένων.