Το πρόγραμμα Προδράση - Ένταξη για όλους στοχεύει στη δημιουργία θέσεων εργασίας για ανέργους μέχρι.... και με ανώτατο όριο ετήσιου εισοδήματος ...

Πληροφορίες προγράμματος

Αθήνα - 

T: (210) 123 - 4567
F: (210) 891 - 2345

W: http://www.prodrasi.gr
E:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.Η Πράξη «ΕΝΤΑΞΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» υλοποιείται στο πλαίσιο της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013»  που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).